Tota la població de Catalunya va respirar aire contaminat

[cat-cast]

Informe de Qualitat de l’Aire en 2016: resultats per a Catalunya

 El conjunt del territori va suportar una contaminació que danya els boscos i cultius

Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya van respirar aire contaminat durant 2016. L’Informe anual de Qualitat de l’Aire d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori de Catalunya van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El repunt del trànsit, el frau dièsel, les emissions dels grans ports i complexes industrials i l’aposta per les energies brutes en detriment de les renovables, entre les causes d’un problema que afecta la salut de la ciutadania, però també als cultius, boscos i espais naturals. El canvi climàtic amb l’afectació en el règim de pluges i l’augment de temperatures, un factor més que agreuja de forma important aquest problema.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en 700 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 119 situades a Catalunya. Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– En 2016, s’ha produït una reducció general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SO2), recuperant aparentment la tendència decreixent iniciada en 2008 amb la crisi econòmica.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per protegir la vegetació establert per la Unió Europea. D’acord a aquests nivells, l’aire contaminat va afectar en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

– Si es prenen els estàndards de la normativa, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals seria de 4,5 milions d’habitants a l’Àrea de Barcelona, el Vallès – Baix Llobregat, la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i el Prepirineu. I la superfície exposada a nivells de contaminació que excedeixen dels legalment permesos per protegir els cultius agrícoles i els ecosistemes naturals va aconseguir 18.500 km2, tres cinquenes parts del territori català.

– El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules (PM10 i PM2,5) en l’aire van afectar la major part de la població de Catalunya, amb especial incidència a l’àrea metropolitana de Barcelona. Segueixen, per tant, sent una seriosa amenaça per a la salut, a pesar que l’any passat es va recuperar la tendència a la baixa d’aquests contaminants que es va iniciar en 2008, amb la crisi econòmica.

– La contaminació generada des de l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment del trànsit i del port, així com del complexe petroquímic del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric. L’ozó és el contaminant que presenta una major extensió i afecció a la població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor) durant l’estiu, com a resultat del canvi climàtic. Durant 2016 els seus nivells s’han mantingut per sobre dels del 2014 i per sota dels del 2015, de manera que tota la població i el territori catalans han seguit exposats a concentracions d’ozó perilloses per a la salut humana i vegetal.

– Encara que en 2016 no s’ha reiterat en la Plana de Vic la superació registrada en els anys 2013 i 2015 de l’objectiu legal anual establert pel benzo(a)pirè, una perillosa substància cancerígena, 17 de les 25 estacions que han mesurat aquest contaminant a Catalunya han superat la recomanació de l’OMS, afectant catorze de les seves quinze zones. I en l’estació d’Igualada es van mantenir les superacions del límit legal semihorario de sulfur d’hidrogen (H2S).

– El descens de la contaminació de l’aire va ser conseqüència en primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una menor estabilitat atmosfèrica. No obstant això, hi ha senyals preocupants: el repunt del trànsit per carretera (el consum de combustibles d’automoció en 2016 va ser superior al dels quatre anys anteriors), el frau en els sistemes de certificació de les emissions dels automòbils o “dieselgate”, l’augment del trànsit marítim en el cas del port de Barcelona, l’augment del consum d’electricitat (recuperant els nivells del 2008), i l’abandó de les energies renovables.

– La contaminació de l’aire hauria d’abordar-se com un problema de primer ordre, tal com es deriva de l’Informe elaborat per Ecologistes en Acció. Cada any es registren més de 24.000 morts prematures en l’Estat espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, d’acord a les últimes estimacions de l’Agència Europea de Medi ambient.

– Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica representen almenys 50.000 milions de dòlars a l’any, un 3,5% del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya fa anys que omet l’elaboració i aplicació d’aquests plans, resultant preceptius en gairebé totes les zones de la Comunitat. Es tracta d’una negligència que està posant en perill la salut de milions de catalans i dels cultius i boscos del país.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire són la reducció del trànsit motoritzat en paral·lel a l’impuls dels modes més sostenibles en superfície (transport públic, bici, vianants i sistemes col·lectius) que per ser potenciats, necessiten l’espai públic actualment ocupat pel cotxe (60-70%). L’establiment de taxes al NO2 i la regulació d’una Àrea de Control d’Emissions que limiti les emissions del transport marítim com tenen els ports del Nord d’Europa. Així com l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles i un canvi radical en l’actual política de gestió i incineració de residus orientada a la reducció i la reutilització (estratègia residu 0).

Més informació:
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de l’informe), 653 072 277
– Informe complet: http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html

 

[cast]

Informe de Calidad del Aire en 2016: resultados para Cataluña

Toda la población de Cataluña respiró aire contaminado

El conjunto del territorio soportó una contaminación que daña los bosques y cultivos

Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña respiraron aire contaminado durante 2016. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Cataluña estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El repunte del tráfico, el fraude diésel, las emisiones de los grandes puertos catalanes y los complejos industriales, así como la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales. El cambio climático con la afectación en el régimen de lluvias y el aumento de temperaturas, un factor más que agrava de forma importante este problema.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 119 situadas en Cataluña. En cuanto a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– En 2016, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2), recuperando aparentemente la tendencia decreciente iniciada en 2008 con la crisis económica.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. Según estos niveles, el aire contaminado afectó en 2016 a la totalidad de la población y del territorio de Cataluña.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales sería de 4,5 millones de habitantes al área de Barcelona, el Vallès – Baix Llobregat, la Plana de Vic, el Alt Llobregat y el Prepirineo. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales consiguió 18.500 km2, tres quintas partes del territorio catalán.

– El dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas (PM10 y PM2,5) en el aire afectaron a la mayor parte de la población de Cataluña, con especial incidencia al área metropolitana de Barcelona. Siguen, por lo tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica.

– La contaminación generada desde el área metropolitana de Barcelona, especialmente del tráfico y del puerto, así como del complejo petroquímico del Camp de Tarragona se extiende por el territorio afectando en zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico. El ozono es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso a la alza. Esto se debe de al incremento de las temperaturas medianas y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2016 sus niveles se han mantenido por encima de los de 2014 y por debajo de los de 2015, de forma que toda la población y el territorio catalanes han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.

– Aunque en 2016 no se ha reiterado en la Plana de Vic la superación registrada en los años 2013 y 2015 del objetivo legal anual establecido por el benzo(a)pireno, una peligrosa sustancia cancerígena, 17 de las 25 estaciones que han medido este contaminante en Cataluña han superado la recomendación de la OMS, afectando a catorce de sus quince zonas. Y en la estación de Igualada se mantuvieron las superaciones del límite legal semihorario de sulfuro de hidrógeno (H2S).

– El descenso de la contaminación del aire fue consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una menor estabilidad atmosférica. Sin embargo, hay señales preocupantes: el repunte del tráfico por carretera (el consumo de combustibles de automoción en 2016 fue superior al de los cuatro años anteriores), el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles o “dieselgate”, el aumento del tráfico marítimo en el caso del puerto de Barcelona, el aumento del consumo de electricidad (recuperando los niveles de 2008), y el abandono de las energías renovables.

– La contaminación del aire tendría que abordarse como un problema de primer orden, tal como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas en Acción. Cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio ambiente.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de estos planes, resultando preceptivos en casi todas las zonas de la Comunidad. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de millones de catalanes y de los cultivos y bosques del país.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la reducción del tráfico motorizado en paralelo al impulso de los modos más sostenibles en superficie (transporte público, bici, peatones y sistemas colectivos) que para ser potenciados necesitan el espacio público actualmente ocupado por el coche (60-70%). El establecimiento de tasas al NO2 y la regulación de un área de control de emisiones que limite las emisiones del transporte marítimo como tienen los puertos norteños de Europa. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y un cambio radical en la actual política de gestión e incineración de residuos orientada a la reducción y la reutilización (estrategia residuo 0)

Más información:

– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del informe), 653 072 277

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.