ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA PLANS D’OZÓ A LES QUARANTA ZONES MÉS AFECTADES EN 2016

Nota de premsa, 05-04-17

Dotze Comunitats Autònomes estan obligades a adoptar mesures permanents sobre el trànsit i les instal·lacions industrials per millorar l’aire que respiren dos de cada cinc espanyols

Ecologistes en Acció denuncia que entre 2014 i 2016 s’han incomplert els objectius legals de protecció de la salut i la vegetació establerts per a l’ozó en un terç de les 125 zones en què es divideix el territori espanyol, repartides entre les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc, amb més de 18 milions d’habitants, dos de cada cinc persones que viuen en l’Estat.

Entre elles, la contaminació s’ha estès per la totalitat de la Comunitat de Madrid, la més afectada com a conseqüència de les emissions del trànsit rodat de l’àrea metropolitana de Madrid, que a més de perjudicar la salut dels sis milions i mitjà de madrilenys, afecta de manera greu a dos milions d’habitants de Castella-la Manxa i Extremadura, al sud de la Serralada Central.

Al marge del problema creat pel trànsit urbà de Madrid, l’altre gran focus de contaminació per ozó a Espanya es troba en el litoral mediterrani, des de Girona fins a Almeria, passant per la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears, on aquesta contaminació, ocasionada per l’alt grau d’urbanització de la costa amb gran volum de trànsit rodat i marítim així com importants nuclis industrials, afecta a tres milions de persones, especialment a les àrees d’interior.

Les restants àrees afectades pels elevats nivells d’ozó es reparteixen entre l’interior d’Andalusia (incloent les àrees urbanes de Còrdova, Huelva, Jaén i Sevilla), l’aglomeració de Valladolid i la Vall de l’Ebre, des d’Aragó fins a la Ribera navarresa i basca, on viuen altres set milions de persones.

Es defineix el valor objectiu com el “nivell d’un contaminant que haurà d’aconseguir-se, en la mesura del possible, en un moment determinat per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius sobre la salut humana, el medi ambient en el seu conjunt i altres béns de qualsevol naturalesa”. El valor objectiu octohorario per a la protecció de la salut humana és de 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire (μg/m3), que no haurà de superar-se en més de 25 dies per cada any civil, de mitjana en un període de 3 anys.

Existeix així mateix un valor objectiu per a la protecció de la vegetació, que s’avalua en períodes de 5 anys, i que entre 2012 i 2016 s’hauria incomplert en 353.000 quilòmetres quadrats, el 70% del territori espanyol.

Les estacions de control de la contaminació atmosfèrica de referència on en l’últim trienni s’ha superat els objectius legals d’ozó són un centenar de les 450 que mesuren aquest contaminant a Espanya.

La Llei estatal de qualitat de l’aire estableix que les comunitats autònomes adoptaran plans de millora de la qualitat de l’aire per aconseguir els objectius establerts, a les zones en les quals els nivells d’un o més contaminants regulats superin aquests objectius, com és el cas del mig centenar de zones indicades. Es tracta d’una mesura obligatòria per a les autoritats autonòmiques, que de cap manera es pot entendre com a discrecional, i és independent de les iniciatives que pugui adoptar el Govern central, que d’altra banda tampoc ha elaborat el Pla Nacional d’ozó compromès fa ja gairebé dos anys.

Per això, Ecologistes en Acció ha registrat formalment peticions perquè el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient i les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc engeguin els plans de reducció d’ozó, amb la finalitat d’evitar que aquesta lamentable situació es repeteixi aquest estiu i en anys propers.

Plans que han de passar per la reducció de l’intens trànsit urbà i interurbà que suporten les principals ciutats de l’Estat, mantenint un model de ciutat compacta i promovent l’ús de mitjans de transport més sostenibles com la marxa a peu, la bicicleta i un transport públic i col·lectiu alimentat preferiblement amb energia neta procedent de fonts renovables. D’altra banda, ha de procedir-se al tancament progressiu de les centrals tèrmiques de carbó, substituïdes per energies renovables. Tot això sense perjudici de la necessària coordinació entre Comunitats Autònomes, amb el Govern Central i amb la Unió Europea.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars.

L’OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a Espanya produïts per l’exposició a nivells d’ozó com els registrats en bona part d’Espanya. L’ozó, a més de per les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.

Més informació: Miguel Ángel Ceballos, 653.072277

www.ecologistasenaccion.org/ozono

[cast]

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE PLANES DE OZONO EN LAS CUARENTA ZONAS MÁS AFECTADAS EN 2016

Doce Comunidades Autónomas están obligadas a adoptar medidas permanentes sobre el tráfico y las instalaciones industriales para mejorar el aire que respiran dos de cada cinco españoles

Ecologistas en Acción denuncia que entre 2014 y 2016 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y la vegetación establecidos para el ozono en un tercio de las 125 zonas en que se divide el territorio español, repartidas entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con más de 18 millones de habitantes, dos de cada cinco personas que viven en el Estado.

Entre ellas, la contaminación se ha extendido por la totalidad de la Comunidad de Madrid, la más afectada como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de perjudicar la salud de los seis millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a dos millones de habitantes de Castilla La Mancha y Extremadura, al sur de la Cordillera Central.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa con gran volumen de tránsito rodado y marítimo así como importantes núcleos industriales, afecta a tres millones de personas, especialmente en las áreas de interior.

Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el interior de Andalucía (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Aragón hasta la Ribera navarra y vasca, donde viven otros siete millones de personas.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Existe asimismo un valor objetivo para la protección de la vegetación, que se evalúa en periodos de 5 años, y que entre 2012 y 2016 se habría incumplido en 353.000 kilómetros cuadrados, el 70% del territorio español.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado los objetivos legales de ozono son un centenar de las 450 que miden este contaminante en España.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de ozono comprometido hace ya casi dos años.

Por ello, Ecologistas en Acción ha registrado formalmente peticiones para que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco pongan en marcha los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se repita este verano y en años próximos.

Planes que deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado preferiblemente con energía limpia procedente de fuentes renovables. Por otro lado, debe procederse al cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre Comunidades Autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

Más información: Miguel Ángel Ceballos, 653.072277

www.ecologistasenaccion.org/ozono

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s