LA CONTAMINACIÓ RADIOTÒXICA ÉS BONA SI LA BORSA SONA

nuclear-no-graciasDurant anys, des del moviment de resistència a l’energia atòmica hem hagut de batallar pel reconeixement del caràcter perillós de les emissions radioactives que les centrals atòmiques emeten en el seu funcionament «normal». Les anomenades «baixes dosis». Hem sigut sistemàticament o ignorats o ridiculitzats, i quan aconseguien trencar el mur de silenci la resposta habitual era quelcom així com: «aquestes emissions són innòcues, esteu generant alarmisme social injustificat i irresponsable».

Però els temps canvien. A Catalunya, els que manen i els polítics que segueixen les seves instruccions han apostat decididament per allargar el funcionament dels tres reactors atòmics que hi ha al territori fins als 60 anys. Aquest allargament necessita una justificació i una maniobra de distracció per a que no es parli de les conseqüències que aquesta proposta demencial té sobre la seguretat, la salut de la població i l’acumulació de residus altament perillosos durant centenars de milers d’anys (per posar tan sols tres dels aspectes).

I quina millor justificació que generar un fals debat sobre un suposat «impost» nuclear? És el cavall de Troia perfecte per colar l’allargament: «descobrir» avui, desprès de més de 30 anys contaminant, que les nuclears han de «pagar». Així se substitueix la urgència de tancar-les pel debat sobre el «profit».

Però el conflicte sorgeix quan el PP bloqueja sistemàticament els intents d’implantar un «impost» nuclear dissimulat i aparentment neutre. Llavors arriben aquests nous recursos.

El Projecte de Llei

El 29 de novembre de 2016, el govern conjunt del PDECAT (l’antiga CDC) i ERC va aprovar el «Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i

transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes

ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics» (en endavant el Projecte de llei) (1). (Vegeu les notes més avall)

El redactat del Projecte de Llei permet descobrir que la indústria nuclear a Catalunya i els seus seguidors estan disposats a trencar els límits del llenguatge políticament correcte per tal d’allargar el funcionament atòmic. Vejam uns quants exemples:

– Preàmbul. «Així doncs, l’impost grava el risc local mediambiental i, en última instància, sobre les persones que deriva de la realització d’un seguit d’activitats relacionades amb elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears: la producció; la manipulació i transport; la custòdia transitòria; i la dispersió, rutinària o accidental de dites emissions

– Article 51. Fet imposable. «En tant que la possible dispersió d’elements radiotòxics genera un important risc mediambiental i per a les persones, (…)»

– Apartat d) del citat article 51. «són emissions rutinàries aquelles que es produeixen en la operació normal d’un reactor termonuclear i que estan regulades, tant pel fa a la seva quantitat com a la seva dispersió controlada en el temps

– Més endavant, en el mateix apartat. «- s’entén per emissions superiors als nivells legalment establers, aquelles que, sense ser accidentals, superen els nivells fixats en la normativa del CSN d’explotació de reactors termonuclears i d’altres activitats relacionades amb materials radiotòxics.»

Suficient. De cop i volta la contaminació radioactiva, anomenada «radiotòxica», acaba d’assolir estatus legal. Els diners fan miracles legislatius, a costa de la salut de la població, és clar; i és que el risc del qual parla el Projecte de Llei no és local, és global; i no és mediambiental en termes genèrics, és sobre la salut dels organismes vius. El reconeixement poruc de les persones com víctimes «en última instància» del risc és tot un salt respecte al que ha estat la retòrica del discurs oficial imperant: que les emissions eren innòcues.

Però es que no restava un altre camí davant una contradicció lògica: si són emissions innòcues quina és la justificació per cobrar-ne un impost?

És important el reconeixement que el Projecte de Llei fa de la dispersió rutinària d’elements radiotòxics. Implica acceptar l’existència d’una contaminació radioactiva continuada, acumulativa i d’abast indefinit. El que porta a dues preguntes: té conseqüències aquesta acumulació radiotòxica sobre la salut de les persones? Sembla que sí. Llavors, quin sentit té gravar-la? El que és lògic, si es pensa en les persones, és suprimir-la.

La resposta a aquestes dues preguntes, i el redactat del Projecte de Llei, va més enllà del cas dels tres reactors nuclears d’Ascó i Vandellòs. Afecten als 4 reactors restants, els de Cofrents, Trillo, Almaraz… i Garoña. Tots suposen el mateix perill potencial. Tots emeten contaminació radiotòxica.

Aquests reactors, amb excepció de Trillo tenen previst renovar les seves llicències de funcionament entre els anys 2020 i 2021 per a 10 anys més. La qüestió, a la que es pot girar l’esquena –encara que la prudència indica que millor no fer-lo–, és: acceptar la contaminació radiotòxica a canvi de diners és una bona opció? Per a qui? Qui es beneficia econòmicament? Les persones que patim la contaminació radiotòxica o els directius i accionistes d’ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL – FENOSA que continuen amassant beneficis?

Un apunt: el passat 26 d’abril el Consell de Seguretat Nuclear va atorgar permís al reactor de Vandellós 2 per augmentar els nivells d’emissió de Triti modificant un document anomenat Manual de Càlcul de Dosi en l’Exterior, ja que s’havia detectat un increment d’aquest contaminant radiotòxic en el sistema de drenatge de la turbina i refrigeració de components (2). És important fer notar que no es va plantejar en cap moment suprimir o reduir l’emissió rutinària del contaminant radiotòxic, cosa que és impossible, sinó assumir-la amb «normalitat».

Conseqüència a la llum del que analitzem. El CSN dona una bona notícia tant a ENDESA i IBERDROLA com al govern del PDECAT i ERC: emissions a la carta i, en la perspectiva del Projecte de Llei, major nivell d’ingressos.

Projecció cap al futur: a mesura que vagin passant els anys, la situació dels reactors es degradarà, la contaminació radiotòxica augmentarà, els ingressos econòmics del Govern i els beneficis de les empreses també augmentaran; en canvi, la salut de la població disminuirà i es degradarà.

Però continuem l’anàlisi.

Article 50. Afectació dels ingressos, apartat 2a) «…la reactivació econòmica de les zones afectades per activitats gravades per l’impost, amb la finalitat de promoure’n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica

Un cop establert que hi ha una contaminació radiotòxica amb conseqüències sobre la salut, la resta de l’articulat sona a «broma» macabra. Parlar de «reactivació econòmica de les zones», «competitivitat», etc., implica assumir que aquesta contaminació és una font de «prosperitat», Tenint en compte que la tal contaminació no és local sinó global, les implicacions de la citada llei són les habituals: beneficis privats per als que manen i perjudicis de salut pels manats, amb una part dels polítics disfressant la realitat amb la retòrica habitual: «reactivació», «competitivitat», «diversificació», i bla, bla, bla.

El cas del Triti.

Dels 50 elements radiotòxics que una central nuclear emet rutinàriament (3), el Triti ha passat de ser anomenat emissor «feble» a ser considerat el més perillós per la seva abundància, per la seva capacitat de combinació i per la facilitat amb que es pot introduir a l’organisme, superant a l’estronci o el iode, que són els isòtops que es relacionen habitualment amb els càncers.

El Triti és un isòtop (àtom modificat) de l’hidrogen que emet radiació Beta (un tipus de radiació que pot penetrar en els teixits uns 8 mil·límetres), i que es manté actiu durant uns 243 anys. Com isòtop de l’hidrogen pot ser respirat i, també, es pot combinar amb l’oxigen, formant aigua tritiada. L’aigua tritiada no es distingeix a simple vista de l’aigua normal. En conseqüència, el triti pot ser ingerit per l’organisme de tres maneres, quan es respira, quan es beu aigua tritiada, o quan s’ingereix un producte que contingui aigua tritiada en la composició. Dins el cos, el triti pot afectar qualsevol òrgan, i roman actiu en un període variable de 12 a 19 dies.

L’actual nivell d’emissions de Triti de tots els reactors supera les previsions de la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (CIPR). En febrer de 2014, un article de la revista Scientific American cridava l’atenció sobre la urgència de tornar a avaluar els impactes del Triti com a agent generador de càncers, i plantejava que la majoria de la població podia estar bevent habitualment aigua tritiada. La preocupació pel perill que suposa el Triti és creixent en els Estats Units (4).

En canvi, pel govern de PDECAT i ERC un increment de les emissions de Triti a Catalunya no deixarà de ser una bona notícia econòmica.

Miguel Muñiz és membre de Tanquem Les Nuclears, del Moviment Ibèric Antinuclear a Barcelona, manté la pàgina web http://sirenovablesnuclearno.org/

(1) http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

(2) – Pleno 1378 CSN. 26/04/2016
Documentos https://www.csn.es/actas-del-pleno/-/asset_publisher/a7kFDifheW6i/content/pleno-1378
Acta https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+Acta/894d1668-cd16-4a65-acf8-099af30fecf7
i https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+2+Informe+-+CN+Vandell%C3%B3s+II+Revisi%C3%B3n+del+Manual+de+C%C3%A1lculo+de+Dosis+al+Exterior+%28PC-021%29/ff23c3a7-e65f-46c8-a954-57bcb36e64b8

(3) Veure CSN «Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos centrales nucleares» en https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-04%20Control%20y%20vigilancia%20radiol%C3%B3gica%20de%20efluentes%20radiactivos%20l%C3%ADquidos%20y%20gaseosos%20emitidos%20por%20centrales%20nucleares

(4) Scientific American, 7 de febrer de 2014. Veure http://www.scientificamerican.com/article/is-radioactive-hydrogen-in-drinking-water-a-cancer-threat/ .
Dos exemples-noticies del 2016: http://www.usnews.com/news/articles/2016-03-15/nuclear-plants-leak-radiation-and-regulator-faces-scrutiny i http://www.nytimes.com/2016/03/23/us/nuclear-plant-leak-threatens-drinking-water-wells-in-florida.html?_r=0
——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Artículo publicado en catalán en el ECODIARI, el 07 de diciembre de 2016.
http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/9901/contaminacio/radiotoxica/bona/si/bossa/sona

LA CONTAMINACIÓN RADIOTÓXICA ES BUENA SI LA BOLSA SUENA

Durante años, desde el movimiento de resistencia a la energía atómica hemos tenido que batallar por el reconocimiento del carácter peligroso de las emisiones radiactivas que las centrales atómicas emiten en su funcionamiento “normal”. Las llamadas «bajas dosis». Hemos sido sistemáticamente o ignorados o ridiculizados, y cuando conseguíamos romper el muro de silencio la respuesta habitual era algo así como: «estas emisiones son inocuas, estaís generando alarmismo social injustificado e irresponsable».

Pero los tiempos cambian. En Cataluña, los que mandan y los políticos que siguen sus instrucciones han apostado decididamente por alargar el funcionamiento de los tres reactores atómicos que hay en el territorio hasta los 60 años. Ese alargamiento necesita una justificación y una maniobra de distracción para que no se hable de las consecuencias que esa propuesta demencial tiene sobre la seguridad, la salud de la población y la acumulación de residuos altamente peligrosos durante cientos de miles de años (por poner sólo tres de los aspectos).

¿Y qué mejor justificación que generar un falso debate sobre un supuesto «impuesto» nuclear? Es el caballo de Troya ideal para colar el alargamiento: «descubrir» hoy, después de más de 30 años contaminante, que las nucleares deben «pagar». Así se sustituye la urgencia de cerrarlas por el debate sobre el «provecho».

Pero el conflicto surge cuando el PP bloquea sistemáticamente los intentos de implantar un «impuesto» nuclear disimulado y aparentemente neutro. Entonces llegan esos nuevos recursos.

El Proyecto de Ley

El 29 de noviembre de 2016, el gobierno conjunto del PDECAT (la antigua CDC) y ERC aprobó el «Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos»(en adelante el Proyecto de ley) (1). (Véanse las notas más abajo)

El redactado del Proyecto de Ley permite descubrir que la industria nuclear de Cataluña y sus seguidores están dispuestos a romper los límites del lenguaje políticamente correcto con tal de alargar el funcionamiento atómico. Veamos algunos ejemplos:

– Preámbulo. «Así pues, el impuesto grava el riesgo local medioambiental y, en última instancia, sobre las personas que deriva de la realización de una serie de actividades relacionadas con elementos radiotóxicos generados en reacciones termonucleares: la producción; la manipulación y transporte; la custodia transitoria; y la dispersión, rutinaria o accidental de dichas emisiones.»

– Artículo 51. Hecho imponible. «En tanto que la posible dispersión de elementos radiotóxico genera un importante riesgo medioambiental y para las personas, (…)»

– Apartado d) del citado artículo 51. «Son emisiones rutinarias aquellas que se producen en la operación normal de un reactor termonuclear y que están reguladas, tanto en cuanto a su cantidad como su dispersión controlada en el tiempo.»

– Más adelante, en el mismo apartado. «- Se entiende por emisiones superiores a los niveles legalmente establecidos, aquellas que, sin ser accidentales, superan los niveles fijados en la normativa del CSN de explotación de reactores termonucleares y de otras actividades relacionadas con materiales radiotóxico.»

Suficiente. De repente la contaminación radiactiva, llamada «radiotóxica», acaba de alcanzar estatus legal. El dinero hace milagros legislativos, a costa de la salud de la población, claro; y es que el riesgo del que habla el Proyecto de Ley no es local, es global; y no es medioambiental en términos genéricos, es sobre la salud de los organismos vivos. El reconocimiento miedoso de las personas como víctimas del riesgo «en última instancia» es un salto respecto a lo que ha sido la retórica del discurso oficial imperante: que las emisiones eran inocuas.

Pero es que no quedaba otro camino ante una contradicción lógica: si se trata de emisiones inocuas ¿cuál es la justificación para cobrar un impuesto sobre ellas?

Es importante el reconocimiento que el Proyecto de Ley hace de la dispersión rutinaria de elementos radiotóxicos. Implica aceptar la existencia de una contaminación radiactiva continuada, acumulativa y de alcance indefinido. Lo que lleva a dos preguntas: ¿tiene consecuencias esta acumulación radiotóxica sobre la salud de las personas? Parece que sí. En tal caso, ¿qué sentido tiene gravarla? Lo que es lógico, si se piensa en la salud de las personas, es suprimirla.

Las respuesta a estas dos preguntas, y el redactado del Proyecto de Ley, va más allá del caso de los tres reactores nucleares de Ascó y Vandellós. Afecta a los 4 reactores restantes, los de Cofrentes, Trillo, Almaraz … y a Garoña. Todos suponen el mismo peligro potencial. Todos emiten contaminación radiotóxica.

Esos reactores, con excepción de Trillo, tienen previsto renovar sus licencias de funcionamiento entre los años 2020 y 2021 para 10 años más. La cuestión, a la que se puede dar la espalda –aunque la prudencia indica que mejor no hacerlo–, es: ¿aceptar la contaminación radiotóxica a cambio de dinero es una buena opción? ¿Para quien? ¿Quién se beneficia económicamente? ¿Las personas que sufrimos la contaminación radiotóxica o los directivos y accionistas de ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL – FENOSA que continúan amasando beneficios?

Un apunte: el pasado 26 de abril el Consejo de Seguridad Nuclear otorgó permiso al reactor de Vandellós 2 para aumentar los niveles de emisión de Tritio modificando un documento llamado Manual de Cálculo de Dosis en el Exterior, ya que se había detectado un incremento de ese contaminante radiotóxico en el sistema de drenaje de la turbina y refrigeración de componentes (2). Es importante hacer notar que no se planteó en ningún momento suprimir o reducir la emisión rutinaria del contaminante radiotóxico, por la sencilla razón de que es imposible, sino asumirla con «normalidad».

Consecuencia a la luz de lo que analizamos. El CSN da una buena noticia tanto a ENDESA e IBERDROLA como al gobierno del PDECAT y ERC: emisiones a la carta y, en la perspectiva del Proyecto de Ley, mayor nivel de ingresos.

Proyección hacia el futuro: a medida que vayan pasando los años, la situación de los reactores se degradará, la contaminación radiotóxica aumentará, los ingresos económicos del Gobierno y los beneficios de las empresas también aumentarán; en cambio, la salud de la población disminuirá y se degradará.

Pero continuemos el análisis.

Artículo 50. Afectación de los ingresos, apartado 2a) «… la reactivación económica de las zonas afectadas por actividades gravadas por el impuesto, con el fin de promover y mejorar la competitividad y la diversificación económica.»

Una vez establecido que hay una contaminación radiotóxica con consecuencias sobre la salud, el resto del articulado suena a «broma» macabra. Hablar de «reactivación económica de las zonas», «competitividad», etc., implica asumir que esa contaminación es una fuente de «prosperidad». Teniendo en cuenta que la tal contaminación no es local sino global, las implicaciones de la citada ley son las habituales: beneficios privados para los que mandan y perjuicios de salud para los mandados, con una parte de los políticos disfrazando la realidad con la retórica habitual: «reactivación», «competitividad», «diversificación», y bla, bla, bla.

El caso del Tritio.

De los 50 elementos radiotóxicos que una central nuclear emite rutinariamente (3), el Tritio ha pasado de ser llamado emisor «débil» a ser considerado el más peligroso por su abundancia, su capacidad de combinación y la facilidad con que se puede introducir en el organismo, superando al estroncio o el yodo, que son los isótopos que se relacionan habitualmente con los cánceres.

El Tritio es un isótopo (átomo modificado) del hidrógeno que emite radiación beta (un tipo de radiación que puede penetrar en los tejidos unos 8 milímetros), y que se mantiene activo durante unos 243 años. Como isótopo del hidrógeno puede ser respirado y, también, se puede combinar con el oxígeno, formando agua tritiada. El agua tritiada no se distingue a simple vista del agua normal. En consecuencia, el tritio puede ser ingerido por el organismo de tres maneras, cuando se respira, cuando se bebe agua tritiada, o cuando se ingiere un producto que contenga agua tritiada en su composición. Dentro del cuerpo, el tritio puede afectar cualquier órgano, y permanece activo en un periodo variable de 12 a 19 días.

El actual nivel de emisiones de Tritio de los reactores nucleares supera las previsiones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR). En febrero de 2014, un artículo de la revista Scientific American llamaba la atención sobre la urgencia de volver a evaluar los impactos del Tritio como agente generador de cánceres, y planteaba que la mayoría de la población podía estar bebiendo habitualmente agua tritiada. La preocupación por el peligro que supone el Tritio es creciente en los Estados Unidos (4).

En cambio, para el gobierno de PDECAT y ERC un incremento de las emisiones de Tritio en Cataluña no dejará de ser una buena noticia económica.

Miguel Muñiz es miembro de Cerramos Las Nucleares, del Movimiento Ibérico Antinuclear en Barcelona, mantiene la página web http://sirenovablesnuclearno.org

(1) http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

(2) – Pleno 1378 CSN. 04/26/2016. Documentos https://www.csn.es/actas-del-pleno/-/asset_publisher/a7kFDifheW6i/content/pleno-1378
acta https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+Acta/894d1668-cd16-4a65-acf8-099af30fecf7
y https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+2+Informe+-+CN+Vandell%C3%B3s+II+Revisi%C3%B3n+del+Manual+de+C% C3% A1lculo + de + Dosis + al + Exterior +% 28PC-021% 29 / ff23c3a7-e65f-46c8-a954-57bcb36e64b8

(3) Ver CSN «Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos Líquidos y gaseosos emitidos centrales nucleares» en https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-04%20Control%20y%20vigilancia%20radiol % C3% B3gica% 20de% 20efluentes% 20radiactivos% 20l% C3% ADquidos% 20y% 20gaseosos% 20emitidos% 20por% 20centrales% 20nucleares

(4) Scientific American, 7 de febrero de 2014. Ver http://www.scientificamerican.com/article/is-radioactive-hydrogen-in-drinking-water-a-cancer-threat/.
Dos ejemplos-noticias del 2016: http://www.usnews.com/news/articles/2016-03-15/nuclear-plants-leak-radiation-and-regulator-faces-scrutiny y http: //www.nytimes .com / 2016/03/23 / os / nuclear-plant-leak-threatens-drinking-water-wells-in-florida.html? _r = 0

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s