NP-Nova Directiva europea sobre la reducció d’emissions, insuficient per a un compromís efectiu en la lluita contra la contaminació de l’aire

Debat avui amb eurodiputats sobre la reducció d’emissions contaminants

qualitataire-webNova Directiva europea sobre la reducció d’emissions, insuficient per a un compromís efectiu en la lluita contra la contaminació de l’aire

Barcelona, 11 de novembre.- Europa pot perdre l’oportunitat per donar resposta al greu problema de contaminació si no hi ha modificacions al text que es votarà a final d’aquest mes. La falta d’objectius ambiciosos cada cinc anys i les “flexibilitats”, són algunes de les principals febleses per a l’incompliment dels objectius que la norma estableix per l’any 2030.Europa es juga la seva salut a finals d’aquest mes, quan està previst que el Ple del Parlament Europeu aprovi la Directiva de sostres d’Emissions nacionals (NEC). La nova normativa substituirà l’anterior Directiva 2001/81/CE que l’Estat espanyol ve incomplint des del 2010, i regularà cinc contaminants (SO2, NOx, NMVOCs, NH3, PM 2.5).

Cada any, més de 400.000 europeus moren prematurament a causa de la contaminació atmosfèrica. La mala qualitat de l’aire també provoca diversos tipus de càncer, infarts, asma, al·lèrgies i malalties neurològiques, especialment a les ciutats. La Comissió Europea estima que els costos relacionats amb la salut de la contaminació atmosfèrica de la UE van des de 390 a 940 milions d’euros anuals.

Per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que aplega més de 70 associacions veïnals, ecologistes, ciclistes, de defensa del transport públic, de la salut i la comunitat educativa, així com científics i ciutadans, i per Ecologistas en Acción; el nivell d’ambició de la nova Directiva no coincideix amb l’escala real del problema de qualitat d’aire d’Europa i els beneficis en joc.

Els principals problemes que destaquen del text final acordat per la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu són:

 • La reducció de l’objectiu inicial de reduir el 52% de les morts prematures en 2030 es rebaixa en el text final al 49,6% en comparació amb els nivells del 2005. Els límits proposats quant a qualitat de l’aire estan a més molt lluny del recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 • Objectius de reducció d’emissions poc ambiciosos pel 2020 i no estableix objectius vinculants per l’any 2025.

 • La inclusió de les anomenades “flexibilitats”, mitjançant conceptes com “cost desproporcionat” entre altres, que farà que a la pràctica no es compleixin els objectius nacionals d’emissions que estableix la nova Directiva.

 • El transport marítim i l’aviació no estan incloses, no formen part de l’inventari Nacional d’emissions.

 • Exclusió del metà, un dels principals gasos amb efecte hivernacle i que estava contemplat al text inicial.

Europa reconeix el problema i l’abast del repte, però segons la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, el text final acordat ha estat molt rebaixat de la proposta inicial i no resoldrà els problemes de contaminació de l’aire de la Unió Europea. Se seguiran assolint nivells de risc inacceptables per la salut humana i el medi ambient, que agreujaran a més el canvi climàtic amb conseqüències dramàtiques per la població mundial.

Per això, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i Ecologistes en Acció han participat en la jornada organitzada avui per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona per demanar als eurodiputats que: s’estableixin objectius ambiciosos vinculants cada cinc anys, la inclusió del metà, que la norma obligui als Estats membres a incloure objectius de compliment sectorials, la inclusió del transport marítim i l’aviació, i minimitzar al text l’ús de flexibilitats.

Contacte: María García 672478452


[cast]


Debate hoy con eurodiputados sobre la reducción de emisiones contaminantes

Nueva Directiva europea sobre la reducción de emisiones, insuficiente para un compromiso efectivo en la lucha contra la contaminación del aire

Europa puede perder la oportunidad para dar respuesta al grave problema de contaminación si no hay modificaciones en el texto que se votará a final de este mes. La falta de objetivos ambiciosos cada cinco años y las “flexibilidades”, son algunas de las principales debilidades para el incumplimiento de los objetivos que la norma establece para el año 2030.

Europa se juega su salud a finales de este mes, cuando está previsto que el Pleno del Parlamento Europeo apruebe la Directiva de techos de Emisiones nacionales (NEC). La nueva normativa sustituirá la anterior Directiva 2001/81/CE que el Estado español viene incumpliendo desde el 2010, y regulará cinco contaminantes (SONIDO2, NOx, NMVOCs, NH3, PM 2.5).

Cada año, más de 400.000 europeos mueren prematuramente debido a la contaminación atmosférica. La mala calidad del aire también provoca varios tipos de cáncer, infartos, asma, alergias y enfermedades neurológicas, especialmente en las ciudades. La Comisión Europea estima que los costes relacionados con la salud de la contaminación atmosférica de la UE van desde 390 a 940 millones de euros anuales.

Para la Plataforma por la Calidad del Aire, que reúne más de 70 asociaciones vecinales, ecologistas, ciclistas, de defensa del transporte público, de la salud y la comunidad educativa, así como científicos y ciudadanos, y para Ecologistas en Acción; el nivel de ambición de la nueva Directiva no coincide con la escalera real del problema de calidad de aire de Europa y los beneficios que están en juego.

Los principales problemas que destacan del texto final acordado por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo son:

 • La reducción del objetivo inicial de reducir el 52% de las muertes prematuras en 2030 se rebaja en el texto final al 49,6% en comparación con los niveles del 2005. Los límites propuestos en cuanto a calidad del aire están además muy lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 • Objetivos de reducción de emisiones poco ambiciosos para el 2020 y no establece objetivos vinculantes para el año 2025.

 • La inclusión de las llamadas “flexibilidades”, mediante conceptos como “coste desproporcionado” entre otros, que hará que en la práctica no se cumplan los objetivos nacionales de emisiones que establece la nueva Directiva.

 • El transporte marítimo y la aviación no están incluidas, no forman parte del inventario Nacional de emisiones.

 • Exclusión del metano, uno de los principales gases con efecto invernadero y que estaba contemplado en el texto inicial.

Europa reconoce el problema y el alcance del reto, pero según la Plataforma por la Calidad del Aire, el texto final acordado ha sido muy rebajado de la propuesta inicial y no resolverá los problemas de contaminación del aire de la Unión Europea. Se seguirán superando niveles de riesgo inaceptables para la salud humana y del medio ambiente, que agravarán además el cambio climático con consecuencias dramáticas por la población mundial.

Por eso, la Plataforma por la Calidad del Aire y Ecologistas en Acción han participado en la jornada organizada hoy por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona para pedir a los eurodiputados que: se establezcan objetivos ambiciosos vinculantes cada cinco años, la inclusión del metano, que la norma obligue en los Estados miembros a incluir objetivos de cumplimiento sectoriales, la inclusión del transporte marítimo y la aviación, y minimizar al texto el uso de flexibilidades.

Contacto: María García 672478452


[english]

Debate with MEPs on the reduction of pollutant emissions

New European Directive on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, insufficient for effective engagement in the fight against air pollution

Europe may lose the opportunity to give response to the serious problem of pollution if there are not modifications of the final text that will be voted on at the end of this month. The lack of ambitious objectives each five years and the called “flexibilities”, are some of the main weaknesses for the breach of their objectives that the standard sets for the year 2030.

Europe health is at stake at the end of this month, when it is expected that the plenary of the European Parliament approves the national emission ceilings Directive (NEC). The new law will replace the former directive 2001/81/EC that the Spanish State is breaching from 2010, and will regulate five contaminants (SO2, NOx, NMVOCs, NH3, PM 2.5).

Each year, more than 400,000 Europeans die prematurely due to the atmospheric pollution. Poor air quality also causes several types of cancer, heart attacks, asthma, allergies and neurological diseases, especially in the cities. The European Commission estimates that the costs of air pollution related to the health in the EU go from 390 to 940 million euros annually.

For the Plataforma per la Qualitat de l’Aire, that involves more than 70 neighborhood associations, environmentalists, bikers, organizations for the promotion of public transport, health and education communities, as well as scientifics and citizens; and for Ecologistas en Acción, the level of ambition of the new directive does not match with the real scale of the problem of the air quality in Europe and the benefits that are at stake.

The main highlighted problems from the final text agreed by the Commission, the Council and the European Parliament are:

 • Initial objective of reducing a 52% of premature deaths in 2030 is decreased in the final text to a 49.6% compared to 2005 levels. The limits proposed in terms of air quality are also very far from the recommendations of the World Health Organization (WHO).

 • Lack of ambition in emissions reduction targets for 2020 and not set binding targets to the year 2025.

 • The adoption of the so-called “flexibilities”, using concepts such as “disproportionate costs” among others, will make in the practice that the national emissions targets established by the new directive will not be met.

 • The maritime transport and aviation are not included, they don’t take part of the national inventory of emissions.

 • Exemption of methane, one of the main greenhouse gases that was referred to in the initial text.

Europe recognizes the problem and the scope of the challenge, but according to the Plataforma per la Qualitat de l’Aire, the agreed text has been downgraded from the one proposed initially and will not solve the problems of air pollution of the European Union. The member states will continue overcoming risky levels, unacceptable for human health and the environment, which will aggravate further climate change with dramatic consequences for the world’s population.

That’s why the Plataforma per la Qualitat de l’Aire and Ecologistas en Acción have participated today in the event organized by the Office of the European Parlament in Barcelona, to demand to the MEPs that the new Directive: establishes ambitious objectives binding each five years, the inclusion of the methane, a mechanism that would legally force to member states to include objectives of compliance by areas, the inclusion of the maritime transport and aviation, and minimize the use of flexibilities in the text.

Contacto: María García 672478452

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s